FxPro Център за помощ - Речник

Акционерен капитал (Equity)

1. Когато търгувате, Вашият акционерен баланс е балансът на Вашия акаунт плюс/минус нереализираната печалба или загуба от която и да е от позициите, която е отворена за момента. Изчислява се както следва: Акционерен капитал = Баланс +/- Плаваща печалба/загуба.

2. Акция или друга гаранция, която представя собственост на даден актив.