FxPro Център за помощ - Речник

Цена продава (Ask Price)

Пазарните цени се котират по двойки; цена на купуване и цена на търсене. Цената на търсене е цената, на която базисният инструмент е достъпен за покупка. Поради това, при дадена валутна двойка (например EUR/USD) цената на търсене представлява, колко от котираната валута (USD) се изисква от трейдъра да купи за единица от базисната валута (EUR). В даден спред купува/търси (например 1.32166/1.32184) цената на търсене е 1.32184; което означава, че 1 EUR се равнява на 1.32184 USD.