FxPro Център за помощ - Речник

Форуърд (Forward)

Форуърдите са частни споразумения, при които купувачът и продавачът определят цена за даден актив, но отсрочват доставката до уговорена по-късна дата. Това може да са дни, седмици, месеци или дори години. Когато договорът е в падеж, купувачът се задължава да купува, а продавачът се задължава да продава на подсигурената цена, независимо от настоящите пазарни условия. Форуърдите често се използват от фермери за да гарантират че ще получат заложената цена за техните посеви преди да бъдат ожънати, всичко това с цел да има покритие спрямо несигурност на бъдеща пазарна цена.