FxPro Център за помощ - Речник

Цена купува (Bid Price)

Пазарните цени се котират по двойки; цена купува и цена търсене. Цена купува е цената, на която даден актив се продава. Поради това, в дадена валутна двойка (например EUR/USD) цена купува представя, колко от котираната валута (USD) ще получи трейдърът, когато се опита да продаде единица от базовата валута (EUR). В даден спред купува/търси (например 1.32166/1.32184) цена купува е 1.32166; което означава, че 1 EUR се равнява на $1.32166.