FxPro Център за помощ - Речник

Акция (Stock)

Акция (дял, капитал) са търгувани ценни книжа, които предоставят на купувача собственост върху дял, както и искане за процент от неговите активи и печалби (дивиденти). Двата основни типа акции са обикновени и предпочитани. Обикновените акции дават право на техните собственици върху дивиденти, както и правото на мнение на срещите на акционерите. Собствениците на предпочитани акции имат правото на по-високи дивиденти, но нямат правото да гласуват на събранията на акционерите.