FxPro Център за помощ - Речник

Опция (Option)

Опцията е финансов инструмент, който обезпечава правото, а не задължението за купуване или продаване на даден актив на дадена цена на определен ден. Продавачът на опция бива отнесен към опцията писател, а купувачът към опцията притежател. За да купите опция за даден актив е ‘Обаждане’, а да я продадете е ‘Поставяне’.