FxPro Център за помощ - Речник

Покритие (хедж) (Hedge)

Покритието е практика, употребявана от инвеститорите за да намалят излагането на риск при отворените позиции на два инструмента, които са свързани в противоположност или се изключват взаимно по друг начин. Форуърдите и фючърсите са популярни сред хеджерите, тъй като позволяват споразумението по дадена цена с купувача за обмен, която е отложена за по-късна дата.