FxPro Център за помощ - Речник

Базова валута (Base Currency)

Базовата валута е първата валута в дадена котировка на валутна двойка. Базовата двойка представя, колко от котираната валута (втората валута в дадена котировка на валутна двойка) се изисква за купуването на единица от базисната валута.