FxPro Център за помощ - Речник

Дериват (Derivative)

Дериватът е финансов инструмент, който не притежава действителна стойност, а по- скоро извлича своята стойност от друг финансов инструмент, актив, индекс, валутен курс и т.н. Договорите за разлика (CFD), опциите, суапите, форуърдите са само няколко примера са договори деривати. Стойността на пазарните деривати се е покачила неимоверно, отчасти заради договорите, които стават все по- комплексни. Счита се, че пазарните дериват възлизат на $1.2 квадрилиона, слагайки в малкия си световния брутен продукт (GWP) , който е само $70 трилиона през 2012.