FxPro Център за помощ - Речник

Обрат (undefined)

Обратът е цялостна промяна в посоката на тенденция. В случай че има възходяща тенденция на ценни книжа, тогава обратът отчита началото на низходяща тенденция. И противоположно на това, в случай че има низходяща тенденция на ценни книжа, то тогава обратът отчита началото на низходяща тенденция. Обратите са склонни да бъдат по-продължителни за разлика от изтеглянията или корекциите.