FxPro Център за помощ - Речник

Търговски баланс (Trade Balance)

Търговският баланс е икономически индикатор, който проследява месечните промени в разликата между стойността на стоките и услугите, внесени и изнесени от страна или регион. Отрицателната величина сочи за търговски дефицит; положителната величина сочи за търговски излишък. Когато данните са по- добри от очакваното, например дефицит е намален и/или излишъкът продължава, то тогава това има положителен ефект върху въпросната валута.