FxPro Център за помощ - Речник

Поемане на риск (Risk Aversion)

Поемането на риск се характеризира с неохотност, или нежелание за поемане на риск спрямо позиции считани за рискови. Основната цел на инвеститора при поемането на риск е да сведе до минимум несигурността. В трейдинга това може да се перифразира като позиция за влагане в ‘сигурни’ инвестиции като ценни книжа и дълготрайни дялове като златото.