FxPro Център за помощ - Речник

Маржин ниво (Margin Level)

Маржин ниво е достъпният марджин на трейдъра за отварянето на допълнителни позиции. Изразява се в проценти, това е в ставката на капитала на използвания марджин. Когато падне до 100%, това означава че достъпният маржин е в употреба и не могат да се откриват други сделки. Калкулира се както се следва: Маржин ниво = Капитал / Марджин * 100.