FxPro Help Centre: FxPro Edge

Why is the Modify position button greyed out when I try to set SL/TP for an existing order?

Това може да е защото сте подали Вашите нива на стоп- загува и вземане- печалба прекалено близо до настоящата цена.
Молим да вземете под внимание, че при късите позиции (поръчки за продаване) стоп- загубите може да бъдат настройвани по- високо от настоящата пазарна цена, а нивата на вземане на печалба трябва да бъдат настройвани на по- ниска от настоящата пазарна цена.
Можете да видите минималните стоп нива за всяка платформа на символните спецификации: https://www.fxpro.com/trading/forex

Was This Article Helpful?